ചെറുപനത്തടി ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ദേവസ്ഥാനം പുത്തരി അടിയന്തിരം നവംബര്‍ 15 ന് ബുധനാഴ്ച നടക്കും

പനത്തടി: ചെറുപനത്തടി ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവന്‍ ദേവസ്ഥാനം പുത്തരി അടിയന്തിരം നവംബര്‍ 15 ന് ബുധനാഴ്ച നടക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *