പാലക്കുന്ന് കോട്ടിക്കുളം റെയില്‍വേ മുത്തപ്പന്‍ മടപ്പുരയില്‍ മുത്തപ്പന്‍ വെള്ളാട്ടം സമാപിച്ചു

പാലക്കുന്ന് : പാലക്കുന്ന് കോട്ടിക്കുളം റെയില്‍വേ മുത്തപ്പന്‍ മടപ്പുരയില്‍ മുത്തപ്പന്‍ വെള്ളാട്ടം ദൈവത്തെ മലകയറ്റലോടെ സമാപിച്ചു. ഊട്ടും വെള്ളാട്ടവും തുടര്‍ന്ന് അന്നദാനവുമുണ്ടായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *