പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി: സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് നവംബർ 13 ന്

2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള  അവസാനഘട്ട സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് എൽ.ബി.എസ്സ് ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിൽ വച്ച്  നവംബർ 13 ന് രാവിലെ 10നു നടത്തും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപേക്ഷകർ   www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എൽ.ബി.എസ്സ് സെന്ററുകളിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ഈ സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നപക്ഷം നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അന്നേദിവസം തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. അലോട്ട്‌മെന്റ്     ലഭിച്ചവർ     ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം അതത് കോളേജുകളിൽ 2023 നവംബർ 14, 15, തീയതികളിൽ  പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണ്. മുൻ    അലോട്ട്‌മെന്റുകളിൽ    പ്രവേശനം ലഭിച്ച അപേക്ഷകർ  സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്    നിലവിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച കോളേജിൽ നിന്നും പുതിയ നിരാക്ഷേപപത്രം(NOC) നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2560363,364.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *