തുളുനാട്ടില്‍ പൊലിയന്ദ്ര വിളിക്ക് തുടക്കമായി

പാലക്കുന്ന് : തുളുനാടിന്റെ പൊലിയന്ദ്ര വിളിക്ക് തുടക്കമായി. ജില്ലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കുന്ദാപുറത്തും തുലാമാസ വാവ് നാള് മുതല്‍ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ആചാരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണിത്. സന്ധ്യാ ദീപത്തിന് ശേഷമാണ് പൊലിയന്ദ്രം വിളി നടത്തുന്നത്. അസുരരാജാവായ മഹാബലിയെ അരിയിട്ട് വാഴിക്കുന്നതാണ് ചടങ്ങ്.

പാലമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള്‍ വെട്ടിയെടുത്ത് പ്രധാന ഇടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ചു ചിരട്ടയില്‍ തിരികത്തിച്ചു അരിയെറിയുന്നതാണ് ചടങ്ങ്. ബുധനാഴ്ച പൊലിയന്ദ്രം വിളി അവസാനിക്കും. പാലക്കുന്ന് കഴകം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും ഭണ്ഡാരവീട്ടിലും ഏതാനും വീടുകളിലും പൊലിയന്ദ്രം വിളി നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *